Vim Dishwash Bar Lemon with 25 gram free - 135 gram 110 + 25 gram